Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Organizacja sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Organizacja

 
 1. Powstanie Transgranicznego Zwiazku Euroregionu "TATRY"

 2. Struktura organizacyjna Transgranicznego Związku Euroregion "TATRY"

 3. Zasięg terytorialny Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"


Siedziba Transgranicznego Związku Euroregion TATRY w Nowym Targu
Dyrektor Biura: Antoni Nowak

ul. Sobieskiego 2
34-400 NOWY TARG
tel. +48 18 266 69 53
tel./fax +48 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl

 

Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" w kadencji 2009-2010:

Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" - Igor Šajtlava
Wiceprzewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" Wendelin Haber
Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Wendelin Haber
Przewodniczący Rady Združenia Region "Tatry" Igor Šajtlava

Powstanie Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

listopad 1991r.

konferencja samorządowa w Zakopanem

powstała idea zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją

maj 1992r.

konferencja wójtów i burmistrzów Podtatrza z obu stron granicy w Popradzie

podpisano porozumienie o współpracy

marzec 1993r.

Słowacja – Poprad

strona słowacka opracowała projekt międzyregionalnego związku polskich i słowackich gmin regionu tatrzańskiego

maj 1993r.

spotkanie władz samorządowych i parlamentarzystów regionu obu stron

zredagowano „Deklarację intencji” o popularyzowaniu idei euroregionu

lipiec 1993r.

posiedzenie reprezentantów obu stron – Kieżmark

przedstawienie projektu międzyregionalnego związku polskich i słowackich gmin regionu tatrzańskiego – obejmował granice wspólnego związku, powołano grupę roboczą do opracowania projektu statutu przyszłego euroregionu, wyłoniono Komitet Założycielski z zadaniem zwołania pierwszego kongresu Związku „Euroregion Tatry”

październik 1993r.

Zakopane

podpisano Deklarację Organów Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie projektu utworzenia transgranicznego związku Region "Tatry"

18 sierpnia 1994r.

Warszawa

podpisano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej

26 sierpnia 1994 r.

I Kongres Euroregionu „Tatry” - Nowy Targ

podpisano uczmowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworzeniu Transgranicznego Związku "Euroregion Tatry"[ dokument pdf ], uchwalono Statut

grudzień 1994r.

Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu

Związek Euroregion „Tatry” wpisany został do rejestru stowarzyszeń

październik 1999r.

Nadzwyczajny Kongres z okazji 5 lecia utworzenia Euroregionu „Tatry” – Nowy Targ

zawarto nową Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o współpracy w ramach Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”


Struktura organizacyjna
Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" są wspólne polsko-słowackie. Ich organy to: Kongres, Rada, Komisja Rewizyjna, Sekretarze i komisje robocze.

Kongres
Kongres jest najwyższym organem związku, składa się z 70 delegatów, po 35 z każdej ze stron. Do jego kompetencji należy m.in.: uchwalanie i zmiana statutu, przyjmowanie nowych członków, wybór i odwoływanie Rady i Komisji rewizyjnej, ustalenie podstawowych kierunków działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rady i komisji Rewizyjnej. Kongres jest zwoływany przynajmniej raz w roku.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym związku, wybieranym przez Kongres, składa się z 6 członków po 3 z każdej ze stron. Organami wykonawczymi Rady są Sekretarze, po jednym z każdej ze stron, do ich zadań należy obsługa administracyjna struktur Euroregionu.

Rada Euroregionu
Rada jest najwyższym organem wykonawczym związku, składa się z 14 członków, po 7 z każdej ze stron, wybieranych prze Kongres na okres 2 lat. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym. Na przewodniczącego wybierany jest przemiennie co dwa lata polski i słowacki przedstawiciel. W kierowaniu pracami Euroregionu bierze udział wiceprzewodniczący, którym jest każdorazowo przedstawiciel drugiej strony. Do kompetencji Rady należy m.in.: uchwalanie planów rzeczowo-finansowych, wybór składu komisji, zwoływanie kongresu i wykonywanie jego uchwał.

Członkowie Rady

strona polska strona słowacka
 • Wendelin Haber (przewodniczący)
 • Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego (wiceprzewodniczący)
 • Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
 • Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
 • Jan Golba - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Andrzej Skupień - Wicestarosta Tatrzański
 • Ing. Igor Šajtlava - przewodniczący ZRT - primátor mesta Kežmarok
 • Ing. Peter Burian - wiceprzewodniczacy ZRT - zástupca prednostu MsÚ Stará Ľubovňa
 • Ing. JUDr. Jozef Biroš - člen rady - Mestský úrad Spišská Nová Ves
 • Ing. Ivan Budiak - člen rady - primátor mesta Dolný Kubín
 • Ing. Eugen Dedinský - člen rady - starosta obci Nižná
 • Ing. Gustáv Dobák - člen rady - viceprimátor mesta Poprad
 • PaedDr. Ján Pavlík - člen rady - vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou MsÚ Ružomberok

Sekretarze

strona polska strona słowacka
Antoni Nowak Milan Nevlazla

 


 

Komisje Robocze
Komisje robocze są powoływane przez Radę w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze współpracą w związku, są organami doradczymi Rady. Aktualnie działają komisje: gospodarcza, ochrony środowiska, kultury, informacji sportu i turystyki.

 

Komisja informacji
Peter Svrček Przewodniczący
Andrzej Kawecki Wiceprzewodniczący
Adam Dul Miasto Nowy Targ
Wiesław Gąsior Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego
Franciszek Payerhin Łapsze Wyżne
Piotr Rayski-Pawlik dziennik internetowy foto.podhale.pl
Andrea Jančiková Mestský úrad Spišská Nová Ves
Daša Jeleňová Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa
Jana Piatková Riaditeľka informačného centra, Liptovský Mikuláš
Michal Pida Starosta obce Brezovica
Pavol Scheer Referát regionálneho rozvoja, CR a grantov Mestský úrad Ružomberok
Boris Švirloch Podtatranské noviny, Poprad

 

Komisja ochrony środowiska
Marek Kroczek Przewodniczący
Eva Kelbelová Wiceprzewodnicząca
Stanisław Czubernat Z-ca Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
Michał Sokołowski Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego
Grzegorz Szerszeń Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku
Tadeusz Wieczorek Popradzki Park Krajobrazowy
Leszek Szlachtowski Miasto Nowy Targ
Jan Budz Powiat Tatrzańskiego
Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna
Zbigniew Kowalewski Gmina Krościenko
Waldemar Olszyński Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
Józef Omylak Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego
Štefan Danko Správa Pienap-u, Červený Kláštor
Dušan Bevilaqua Správa Národného parku Slovenský Raj, Spišská Nová Ves
Ing. Martin Dreveňák Starosta obce Obecný úrad Liesek
Bedřich Hájek Chovná stanica pri Správe NP Slovenský Raj, Spišská Nová Ves
Iveta Klepáčová Odbor životného prostredia, Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Marián Sabo Technické služby s. r. o. Dolný Kubín
Ela Štefanova Stará Ľubovňa

 

Komisja gospodarcza
Jan Antoł Przewodniczący
Peter Sedlačko Wiceprzewodniczący
Jan Golonka Starosta Nowosądecki
Zbigniew Chlebek Urząd Gminy Ochotnica Dolna
Bolesław Wójcik Zastępca Wójta Gminy Jabłonka
Leszek Bajorek Gmina Łapsze Niżne
Andrzej Rajski Miasto Nowy Targ
Marek Teper Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej
Ján Čief Obecný úrad Istebné
Jozef Durbák Mestský úrad Poprad
Marian Kellner Vedúci oddelenia evidencie a správy majetku mesta Mestský úrad Spišská Nová Ves
Daniela Kleinová Slovenská obchodná priemyselná komora, Spišská Nová Ves
Marta Oravcová Mestský úrad, Stará Ľubovňa

 

Komisja kultury
Gabriela Kantorková Przewodnicząca
Zofia Giełczyńska Wiceprzewodnicząca
Stanisława Obrzut Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury
Zbigniew Czepelak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Barbara Pachniowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
Adam Sawina Gmina Raba Wyżna
Edward Styrczula Maśniak Gmina Kościelisko
Mgr. René Devečka Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Agnesa Dlhá Oddelenie kultúry Mestský úrad Spišská Stará Ves
Ladislav Havlík Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Jozef Kakačka Starosta Štefanov nad Oravou
Mgr. Jolana Prochotská Spišská Nová Ves
Ľubomíra Slodičáková Zástupkyňa riaditeľa Mestskej organizácie kultúry a sportu Stará Ľubovňa
PhDr. Miroslav Žabenský Riaditeľ Oravské osvetové stredisko Dolný Kubín

 

Komisja Turystyki
Marta Jančoková Przewodnicząca
Czesław Borowicz Wiceprzewodniczący
Rafał Szkaradziński -
Wojciech Tischner Miasto Nowy Targ
Anna Szczepaniak Miasto i Gmina Szczawnica
Jakub Plewa
Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ
Józef Broński Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
Andrzej Woszczek Sekretarz Gminy Jabłonka
Mateusz Nędza- Kubiniec Gmina Kościelisko
Marek Batkiewicz Miasto Nowy Targ
Juraj Beňa Spišská Nová Ves
Jana Garstková Mestský úrad Poprad
Roman Hrušovský Spišská Nová Ves
Marta Jančoková Oddelenie reg. Rozvoja a CR Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Kunák Stará Ľubovňa
Vladimír Medzihradský Dolný Kubín
Štefan Ondrík Obecný úrad Vitanová
Vladimír Šiška Obecný úrad Zuberec

 

Komisja sportu i Młodzieży
Marcin Kolasa Przewodniczący
Jozef Pavlík Wiceprzewodniczący
Leszek Behounek Miasto Zakopane
Stanisław Bukowski Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Robert Furca Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu
Andrzej Gancarz Radny Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Piotr Jarząbek Miasto Nowy Targ
Dominika Mentel Samorząd studencki PPWSZ w Nowym Targu
Anna Pęksa Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Tatrzańskiego
Arkadiusz Szymczyk Nowy Targ
Peter Chudý Štrbské Pleso
Michal Demečko SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves
Daniela Guráňová Oddelenie mládeže a športu, Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Marta Hamečáková Stará Ľubovňa
Stanislav Škára Oddelenie školstva, Mestský úrad Kežmarok
Ladislav Tomáň Starosta obce Dlhá nad Oravou

Komisja Rewizyjna

strona polska strona słowacka
 • Edward Tybor (przewodniczący) - Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
 • Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn
 • Adam Sawina - Radny Gminy Raba Wyżna
 • Ing. Ľudmila Gnojčáková (wiceprzewodnicząca) - člen komisie
 • Mgr. Rajmund Bradík - člen komisie
 • Marián Vojtík - člen komisie

 


Zasięg terytorialny Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

Euroregion "Tatry" jest obszarem typowo górskim. Obejmuje on swoim zasięgiem po obu stronach granicy Orawę, Spisz, słowacki Liptów, polskie Pieniny, Podhale, Beskid Sądecki, Wyspowy i Niski. W związku z tym Euroregion posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe. Na jego obszarze znajduje się pięć parków narodowych: Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, Gorczański i Słowacki Raj.
Głównymi atrakcjami turystycznymi tego regionu są Tatry i Zakopane. Wielkie walory turystyczne posiadają również Pieniny z przełomem Dunajca, Zalew Czorsztyński, Babia Góra, Gorce. Naturalne wody mineralne i doskonałe warunki klimatyczne są podstawą uzdrowisk: Szczawnica, Muszyna, Rabka.
Słowacka część Euroregionu geograficznie obejmuje: Tatry, Góry Choczańskie, Kotlinę Liptowsko - Popradzką, Rów Podtatrzański, Kotlinę Orawską, Pieniny, Magurę Spiską, oraz częściowo Magurę Orawską, Wielką Fatrę, Niżne Tatry, Słowacki Raj, Góry Lewockie i Pogórze Lubowiańskie.
Uczestnikami Transgranicznego Związku "Euroregion "Tatry" są...


aktualizacja 12.12.2009

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: