Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Partnerstwo w projektach
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Partnerstwo w projektach

Obec Červený Kláštor

Gmina Czerwony Klasztor poszukuje partnera z Polski do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt po stronie słowackiej obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę nowej oczyszczalni ścieków w gminie Czerwony Klasztor. Planowany termin realizacji projektu: kwiecień - listopad 2010 r. Przewidywany budżet wnioskodawcy ok. 600.000 EUR. Stan przygotowania projektu: gmina posiada pozwolenie na budowę.

Kontakt:
Štefan Džurný
Starosta obce Červený Kláštor
059 06 Červený Kláštor č.65
00421 52 4181 293,2,1
obecck@sinet.sk
obecck@orangemail.sk


Oferty współpracy dotyczące mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 1. Gmina Dobra [ dokument rtf ],
 2. słowackie podmioty zainteresowane współpracą:
  • Ľubovnianska knižnica [ dokument doc ],
  • Spojená škola Martin [ dokument doc ]"
  • obec Červeny Klaštor - partnerstwo w mikroprojekcie dotyczącym przygotowania dokumentacji technicznej budowy amfiteatru w Czewonym Klasztorze

"Podmioty słowackie zainteresowane współpracą w mikroprojektach
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013"

- Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov , Zákamenné
Tematy współpracy:
 • Pracownia kreatywna jako jedna z form aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Informacje o projekcie [ dokument doc ]
 • Internetyzacja - podstawa kształcenia w średnim i starszym wieku Informacje o projekcie [ dokument doc ]
- Obec Lipovce
Współpraca w zakresie wspierania ruchu turystycznego (działania wydawnicze, seminaria, opracowanie bazy danych o lokalnych atrakcjach turystycznych, bazie gastronomicznej i noclegowej, działania w zakresie dbałości o stan szlaków turystycznych i rowerowych).
- Poľovnícky zväz, Prešov
Współpraca dotycząca: działań edukacyjnych , wydawniczych, dbałości o las i ścieżki leśne, organizacji zawodów myśliwskich.
- Materská škola, Prešov
Współpraca dotycząca: procesu edukacji uczniów, zajęć pozalekcyjnych i sportowych dzieci (taniec, teatr, nauka języków obcych) , środowiska widzianego oczami dzieci (stosunek dzieci do przyrody, lasu, zwierząt), działań adresowanych do nauczycieli prowadzących zajęcia w przedszkolach.
- Asociácia remeselníkov Karpát
Współpraca w zakresie: opracowania bazy danych o drobnych rzemieślnikach, działań wydawniczych, promocji tradycyjnych rzemiosł, organizacji tradycyjnego jarmarku prezentującego charakterystyczne dla regionu rzemiosła, kuchnię regionalną i stroje.
- Základna škola, Ždiar
Współpraca w różnym zakresie, także w dziedzinie sportu np.: narciarstwo, piłka nożna chłopców i dziewcząt. - Základná škola s materskou školou Dostojevského, Poprad
Współpraca w różnym zakresie, m.in. sportowa zwłaszcza w gimnastyce sportowej.
W przypadku zainteresowania współpracą z wyżej wymienionym podmiotami słowackimi prosimy o kontakt z biurem Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu:
tel.: (018) 266 99 81, (018) 266 69 53
e-mail:euroregion.tatry@pro.onet.pl

Partnerstwo w transgranicznych projektach

Zamieszczamy listę słowackich miast i wsi - członków Združenia Region "Tatry", które zainteresowane są partnerstwem we wspólnych transgranicznych przedsięwzięciach i projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 [ dokument pdf ]


Miasto Trstena poszukuje partnera z Polski do współpracy przy realizacji następujących projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013:

 1. Oś priorytetowa I. Rozwój infrastruktury transgranicznej, Temat 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa. Projekt w zakresie modernizacji dróg w mieście Trstena (ul. Hattalova, ul. ČSA, ul. P.O.Hviezdoslava), w części Ďurdinová oraz Ústie nad Priehradou (teren przeznaczony na działalność turystyczną).
 2. Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-ekonomiczny, Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt w zakresie renowacji pamiątek kultury i historii, znajdujących się na obszarze miasta Trstena. Są wśród nich m.in. zabytkowe kamienne rzeźby i kapliczki, pomniki z okresu I wojny światowej, dwór Wilczeków, żydowska synagoga, kościół św. Juraja, klasztor franciszkański oraz kościół św. Marcina.

Kontakt:
Primátor mesta Trstená
Ing. Jozef Ďubjak
Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
tel. 00421 43 531-01-00
msu@trstena.sk
www.trstena.sk


PARTNERSTWO W PROJEKTACH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013

Szanowni Państwo,
jeśli poszukujecie partnera po stronie słowackiej lub polskiej w celu realizacji wspólnego transgranicznego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail biura Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu euroregion.tatry@pro.onet.pl krótkiej oferty współpracy zawierającej informację o planowanym projekcie, tzn:

 • cel,
 • działania,
 • czas realizacji,
 • orientacyjny budżet,
 • oczekiwania w stosunku do partnera zagranicznego /słowackiego lub polskiego/,
 • dane teleadresowe instytucji,
 • dane osoby do kontaktu.

Oferta współpracy zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.euroregion-tatry.pl oraz przekazana do biura Združenia Region "Tatry" w Kieżmarku.


 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: