Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Przedsięwzięcia en ][ sk ]
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Przedsięwzięcia

Fundusz Małych Projektów

Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych utworzony został w ramach polsko-niemieckiego Programu Współpracy Przygranicznej Phare (Phare CBC) na rok 1995, finansowanego ze środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski. Program ten w swojej pierwszej edycji umożliwiał wsparcie jedynie wielkich projektów infrastrukturalnych, pomijając jakże istotną sferę nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich ponad granicami państw. Dlatego też program uzupełniono już podczas jego drugiej edycji, część środków przeznaczając na wsparcie bezpośrednich kontaktów mieszkańców żyjących na obszarach przygranicznych. W ten sposób powstał Fundusz Małych Projektów, który miał na celu wspieranie współpracy transgranicznej poprzez realizację niewielkich projektów, przede wszystkim o charakterze "miękkim". Wartość wsparcia środków Unii Europejskiej dla pojedynczego przedsięwzięcia nie mogła przekroczyć 50.000 EUR. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare (jednostka odpowiedzialna w Polsce za realizację programu), kierując się zasadą subsydiarności, powierzyła zarządzanie Funduszem Euroregionom, a więc strukturom tworzonym dobrowolnie na szczeblu lokalnym dla realizacji współpracy transgranicznej, obejmującym głównie miasta i gminy zlokalizowane na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku sąsiadujących ze sobą państw.

Podczas kolejnych edycji polsko-niemieckiego programu wartość Funduszu stopniowo zwiększano, a w ramach innych programów Phare zarządzanych przez Władzę Wdrażającą Fundusz Małych Projektów przeniesiono także na pozostałe granice Polski. W następnych latach podobny Fundusz utworzono na styku granic polsko-czesko-niemieckiej oraz w Regionie Morza Bałtyckiego. Nowa formuła przyjęta przez Komisję Europejską w grudniu 1998 roku umożliwiła rozszerzenie programu także na południową granicę państwa. Wschodnie obszary przygraniczne Polski zostały objęte Funduszem w ramach Zintegrowanego Programu Phare dla Polskiej Granicy Wschodniej.

Spotkania mieszkańców sąsiadujących państw podczas imprez kulturalnych, wymiany młodzieży, podczas targów gospodarczych, konferencji i seminariów naukowych, festiwali piosenki czy zawodów sportowych, jak również nauka języka sąsiada oraz publikacje poświęcone problemom daleko wykraczającym poza granice jednego kraju przełamują wieloletnie bariery kulturowe i historyczne, uświadamiając lokalnej społeczności wzajemne związki i podobieństwa oraz wspólną odpowiedzialność za kształtowanie rzeczywistości w najbliższej okolicy. Niewielkie projekty, których średnie dofinansowanie w ramach Funduszu wynosi kilka tysięcy ero, przyczyniają się do tworzenia trwałych więzów kulturalnych, gospodarczych i - co szczególnie istotne - nawiązywania zwyczajnych kontaktów towarzyskich.

Podkreślić należy także powszechną dostępność tych środków pomocy dla gmin, powiatów, szkół, instytucji pozarządowych i innych organizacji publicznych. Wszystkie organizacje niedochodowe, których siedziba znajduje się na obszarze danego Euroregionu, mogą ubiegać się o wsparcie, pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów, z których najważniejsze stanowi poświadczone poparcie partnera z drugiej strony granicy i jego planowany bezpośredni udział w realizacji projektu. Bezstronny Panel Ekspertów oraz współdecydujące o wyborze projektów regionalne Komitety Sterujące zapewniają przejrzystość funkcjonowania Funduszu, jak również podejmowanie fachowych decyzji, z uwzględnieniem priorytetów danego Euroregionu.

Biorąc pod uwagę powszechną dostępność tych środków w regionach przygranicznych, szybką procedurę podejmowania decyzji oraz ogromną liczbę beneficjentów, te stosunkowo niewielkie fundusze znakomicie promują ideę integracji państwa z Unią Europejską wśród szerokich mas społeczeństwa, służąc priorytetowym celom polskiej polityki zagranicznej.

Fundusz Małych Projektów zarządzany przez Euroregion "Tatry" utworzono w ramach pierwszej edycji Zintegrowanego Programu dla Polskiej Granicy Wschodniej.

Wszystkie projekty osiągnęły zakładane w programie cele i efekty merytoryczne. Ponadto ich realizacja umożliwiła beneficejntom zakup sprzętu nagłaśniającego, komputerowego, audiowizualnego i sportowego. Trwałym i ważkim efektem uczestnictwa w Funduszu Phare było zdobycie przez euroregion i beneficjentów wiedzy i umiejętności dotyczących konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów według precyzyjnych i trudnych procedur.

Pozytywnie oceniane są wydawnictwa. takie jak np.: mapa euroregionu, informatory, katalogi. W każdej publikacji umieszczono informację o ich finansowaniu przez Unię Europejską. Nieodłącznym elementem wszystkich projektów było eksponowanie logo i flag Unii Europejskiej oraz euroregionu na zaproszeniach, plakatach, programach, w scenografii miejsc imprez, w prasie i telewizji. Fundusz Małych Projektów zarządzany przez Euroregion "Tatry" przyczynił się również do zbliżenia ludzi z różnych środowisk społecznych i zawodowych, do przełamywania wzajemnych animozji i uprzedzeń. Szereg wydarzeń prezentowało wartości kultury ludowej: w muzyce, tańcu, stroju, rękodziele artystycznym.

Realizacja projektów przyczyniła się do nawiązywania transgranicznych kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury i edukacji oraz klubami sportowymi.
Zrealizowane przez Euroregion "Tatry" Małe Projekty Euroregionalne stanowiły preludium myślenia w kategoriach integracji europejskiej, w wymiarze małych społeczności lokalnych.

Prezentacja projektów

Współpraca środowisk młodzieżowych

Współpraca społeczno-ekonomiczna

Kultura ludowa

Sport i turystyka

Kultura i sztuka

Wydawnictwa i promocja

 


Na podstawie wydawnictwa "Łączą nas Tatry"
Wydawca: Biuro Rady Euroregionu “Tatry” w Nowym Targu
Nowy Targ 2000

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: