Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / Publikacje
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

Publikacje

MALARSKIE OPOWIEŚCI ANTONIEGO KRZYSTYNIAKA I JULIÚSA POVAŽANA

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 24, Nowy Targ 2009

Dwujęzyczny katalog wystawy dwóch wybitnych współczesnych malarzy z nurtu sztuki naiwnej - nowotarżanina Antoniego Krzystyniaka, który swoją przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero po przejściu na emeryturę i jego twórczość wciąż pozostaje mało znana szerszej publiczności oraz Júliusa Považana, który tworzy już od ponad 50 lat, a jego obrazy prezentowane były w licznych galeriach w całej Europie i świecie. Obydwaj artyści inspiracje do swojej twórczości czerpią z życiowych doświadczeń. U Považana głównym bohaterem obrazów jest człowiek ze swoimi sprawami, ważnymi i błahymi, z radościami i smutkami, w pracy i podczas odpoczynku. Krzystyniak częściej kontempluje przyrodę i górskie krajobrazy, ale sięga również do scen rodzajowych, w których pokazuje pracę na roli, zajęcia górali, wnętrza ich domów oraz sprzęty codziennego użytku. Obaj opowiadają o obrzędach świątecznych oddając ich nastrój i pokazując lokalne zwyczaje. Obrazy Považana są radosne i kolorowe, pełne magii i życia. Ludzkie postacie i zwierzęta przedstawi on w działaniu i nieustannym ruchu, często zawieszone w powietrzu i krążące w przestrzeni. Świat na obrazach Krzystyniaka jest uporządkowany, statyczny i schematyczny. Każdy z tych dwóch malarzy ma swój styl, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Ich malarskie opowieści nie wymagają podpisu. Treści w nich zawarte są czytelne dla każdego odbiorcy.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej [ dokument pdf ]

Wystawa oraz katalog zrealizowane w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0
0
0

15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU "TATRY"

26 sierpnia 2009 roku minęło 15 lat od dnia, kiedy zebrani na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu przedstawiciele polskich i słowackich samorządów lokalnych z terenu Podhala, Orawy, Spisza i Liptowa podpisali Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworzeniu transgranicznego związku "Euroregion Tatry" oraz przyjęli statut stowarzyszenia, które swymi granicami objęło historyczno-kulturowe krainy położone wokół Tatr. Piętnaście lat działalności Euroregionu "Tatry" przyniosło wiele istotnych wydarzeń i dokonań. W zmieniającej się rzeczywistości i trwającym procesie pogłębiania się integracji europejskiej, który zaowocował wejściem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej oraz otwarciem granic zgodnie z postanowieniami układu z Schengen Euroregion "Tatry" stał się inicjatorem i propagatorem licznych działań jednoczących mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w dążeniu do wspólnych celów. Podsumowując 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" prezentujemy artykuł, który opublikowany został w miesięczniku "Euroregiony - Polska" nr 79-80/2009 [ dokument pdf ]

Publikacja zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

0
0

POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2005-2007.

wyd. Združenie Región "Tatry", ss. 140, Kežmarok 2008

Najnowsze wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu "Tatry" pt. Pogranicze polsko-słowackie obejmuje prezentację działalności naszego stowarzyszenia w latach 2005-2007. Rocznik otwierają relacje z dwóch szczególnych wydarzeń: otwarcia Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku w dniu 6 lipca 2007 roku oraz wizyty prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Republiki Słowackiej Ivana Gašparoviča w tym Domu w dniu 3 grudnia 2007 roku. Publikujemy również referat dr. Bogdana Wrzochalskiego, Charge d'affaires Ambasady RP w Bratysławie pt. Geneza i znaczenie "Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej" z 18 sierpnia 1994 roku, wygłoszony w Popradzie 10 kwietnia 2006 roku podczas Międzynarodowej Konferencji pt. Słowacko-polska współpraca transgraniczna w kontekście integracji europejskiej.
Historię i skarby Wilkolińca, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO prezentuje w rozdziale "Z przeszłości" Peter Svrček. W rozdziale "Studia i eseje" zamieszczamy esej Michała Burdzińskiego poświęcony literaturze, malarstwu i polsko-słowackiej romantyce gór. Historię odkrywania Tatr Bielskich przedstawia Milan Choma, natomiast o dwóch muzeach kultury ludowej w Zubercu i Zubrzycy Górnej pisze Jiři Langer. Rozdział "Sylwetki" otwiera artykuł Jana Antoła, który przybliża losy i twórczość poety, wychowawcy i żołnierza Augustyna Suskiego. Wspominamy również zmarłego w październiku 2007 roku profesora Henryka Rucińskiego, uznanego mediewistę i niestrudzonego badacza dziejów pogranicza polsko-słowackiego. O orawskich inspiracjach malarza Arnolda Petera Weisza-Kubinczana pisze Eva Luptáková. Natomiast Vlado Medzihradský zwraca uwagę na dorobek rodziny Kocianów, której kolejne pokolenia poświęciły się pracy naukowej i ochronie przyrody. Z kolei Jozef Harabin prezentuje sylwetkę Juliusa Lojka, który był jednym ze starających się o utworzenie Euroregionu "Tatry". Rozdział "Nasze sprawy" zawiera krótkie artykuły o najważniejszych przedsięwzięciach Euroregionu "Tatry", m.in. projekcie Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr, realizacji mikroprojektów w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006, VI Słowacko-Polskim Forum Gospodarczym, inicjatywach komisji ochrony środowiska czy kolejnym wspólnym projekcie miast partnerskich Poprad i Zakopane. W "Witrynie tatrzańskiej" prezentujemy kilkadziesiąt wybranych publikacji dotyczących Tatr i całego obszaru Euroregionu "Tatry". Rocznik zamyka kalendarium wydarzeń w latach 2005-2007 oraz wykaz władz i członków Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa Republiki Słowackiej za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa RS w ramach Programu Wsparcia Działalności Euroregionalnej SPERA.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz Združenia Región "Tatry" w Kieżmarku.


POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2007. WYDANIE SPECJALNE

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 260, Nowy Targ 2007

Specjalne wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu "Tatry" pt. Pogranicze polsko-słowackie w całości poświęcone zostało prezentacji rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006. Zamieszczono w nim teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom siedmiu kultur pogranicza, prezentacje sylwetek i twórczości Nikifora Krynickiego, Edwarda Sutora, Karola Kostura, Ladislava Mednyánszkeho i Jana Kantego Pawluśkiewicza, których wystawy zorganizowano w ramach projektu, a także relacje z warsztatów muzycznych i koncertu poświęconego motywom różnych kultur w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz recenzje albumu Anny Majorczyk Nowy Targ. Obrazki z miasteczka dwóch kultur.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej [ dokument pdf ]


POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2003-2004

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 156, Nowy Targ 2005

Lata 2003-2004 obfitowały w ważne wydarzenia w Euroregionie "Tatry". W dniu 26 sierpnia 2004 roku obchodzono 10-lecie działalności naszego stowarzyszenia, a cały rok 2004 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z tym jubileuszem. Szczególnym wydarzeniem była wizyta prezydenta Republiki Słowackiej Ivan Gašparowicza w nowo otwartym Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu w dniu 19 listopada 2004 roku. W roczniku zamieszczamy obszerną relację z tego wydarzenia. Ponadto w rozdziale Z przeszłości... prezentujemy kilka ciekawych artykułów polskich i słowackich autorów. Studia i eseje wypełniają dwa obszerne opracowania - profesora Jacka Kolbuszewskiego pt. Orawa w literaturze słowackiej oraz Wiesława A. Wójcika, który opisuje polską literaturę turystyczno-krajoznawczą poświęconą słowackim Tatrom. Natomiast Dagmar Kubištová zajmuje się dziejami przyjaźni słowackiego poety Hviezdoslava z Polakiem Romanem Zawilińskim. Przybliżamy także sylwetki niedawno zmarłych: współzałożycieli Euroregionu "Tatry" - Emila Kowalczyka i Ivana Krušinskiego oraz Jerzego Saby Dobrzańskiego, wybitnego znawcy architektury obronnej Podtatrza. Znajdziemy tu także wspomnienia o dzieciństwie spędzonym przez Stefanię Burianovą w przedwojennym Nowym Targu oraz historię pewnej akcji ratunkowej przeprowadzonej w lutym 1945 roku w Rohaczach, w której uczestniczył przewodnik tatrzański i partyzant Stanisław Gąsienica Wawrytko. Przypominamy także postać i twórczość Hanki Nowobielskiej, poetki ludowej z Białki Tatrzańskiej. W rozdziale Nasze sprawy znaleźć można zbiór artykułów opisujących ważne i ciekawe wydarzenia z działalności Euroregionu "Tatry". Witrynę tatrzańską wraz z recenzjami nowych wydawnictw poświęconych Tatrom i Podtatrzu przygotował Mieczysław Mantyka. Rocznik zamyka kalendarium wydarzeń za lata 2003-2004 oraz streszczenie w języku angielskim.

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. 10 lat współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" - próba syntezy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej [ dokument pdf ]


POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2002

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 80, Nowy Targ 2002

Dwujęzyczny rocznik Euroregionu "Tatry" pt. Pogranicze polsko-słowackie powstał z myślą o prezentacji dokonujących się na pograniczu procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Sięgamy w nim do historii i literatury oraz dziedzictwa kulturowego tych ziem. Zamierzamy rejestrować wydarzenia rozgrywające się na pograniczu, prezentować ciekawych ludzi i ich osiągnięcia. Naszą ambicją jest, aby publikowane artykuły poparte były dokumentacją naukową. Do współpracy zapraszamy polskich i słowackich specjalistów z różnych dziedzin. Pierwszy numer rocznika otwiera relacja z międzynarodowej konferencji Słowacko-polska współpraca transgraniczna - droga do Unii Europejskiej, która odbyła się 26 kwietnia 2002 roku w Popradzie z udziałem prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Slowacji Rudolfa Schustera. Profesor Ivan Chalupecký przybliża historie kolegium pijarskiego w Podolińcu, natomiast esej o symbolice Tatr w słowackiej literaturze przygotował profesor Jacek Kolbuszewski. W rozdziale Nasze sprawy znalazły się artykuły informujące o bieżącej działalności Euroregionu "Tatry". Postacie Jana Skupina oraz Jana Jagły przybliżamy w dziale Sylwetki. Rocznik zamyka opracowana przez Mieczysława Mantykę Witryna tatrzańska omawiająca najciekawsze nowości wydawnicze poświęcone Tatrom i Podtatrzu oraz kalendarium wydarzeń Euroregionu "Tatry".

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. Polsko-Słowacki System Informacyjny Euroregionu "Tatry" dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2000.

Nakład wyczerpany. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.euroregion-tatry.pl/?id=aktualnosci_2003_02_28_ix_kongres_relacja


Anna Majorczyk, NOWY TARG. OBRAZKI Z MIASTECZKA DWÓCH KULTUR

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 224, Nowy Targ 2007

Album ten ukazał się w ramach projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polskosłowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006. Jest on propozycją odbycia wędrówki w czasie. Zebrane w nim ryciny, obrazy, stare fotografie i karty pocztowe pokazują Nowy Targ i jego mieszkańców od końca XVIII wieku do II wojny światowej. Podążając śladem obrazków z przeszłości Autorka przywołuje przebrzmiałe historie i zdarzenia, klimat minionego czasu i barwną małomiasteczkową rzeczywistość, której charakter i wizerunek współtworzyła kultura materialna i duchowa mieszkających tu w zgodnej koegzystencji Polaków i Żydów.

Żydzi odeszli bezpowrotnie z Nowego Targu, ich świat zniszczyły wydarzenia II wojny światowej i tragedia Holocaustu. Przez wiele lat pamięć o nowotarskich żydach, okryta była zgodnym, może wstydliwym milczeniem. A przecież trudno mówić o starym Nowym Targu pomijając jego żydowskich obywateli, sąsiadów, z ich odmienną kulturą, językiem, ubiorem i rytmem życia wyznaczonym przez nakazy religii

Wędrówkę po starym Nowym Targu rozpoczyna seria widoków romantycznych z Tatrami w tle, następnie spacerujemy po rynku i uliczkach miasta, by zatrzymać się na dłużej przy najważniejszych i najciekawszych budowlach. Zwiedzamy zabytkowe kościoły, synagogę i bożnice, musimy też koniecznie odwiedzić sławny nowotarski jarmark. Przypominamy ważne wydarzenia z historii miasta oraz zupełnie zwyczajne codzienne zajęcia i sprawy Nowotarżan, których portrety zamykają tę opowieść, obejmującą ponad 150 lat. Podczas tej wędrówki-opowieści ślady dwóch kultur utrwalone w rysunku i fotografii, zachowane w kapryśnej pamięci, wspomnieniu i dokumencie, przeplatają się ze sobą, opowiadając o przeszłości miasta i o jego mieszkańcach, którzy dawno "się pominęli", a których łączył wspólny los, bieda, radości i smutki dnia codziennego.

Album, starannie opracowany graficznie przez Kazimierza Gajewskiego został wydrukowany przez Oficynę Drukarską Jacka Chmielewskiego w Warszawie.Katalogi wystaw z cyklu ARTYŚCI POGRANICZA

wyd. Związek Euroregion "Tatry", Nowy Targ 2007

Wśród licznych wydarzeń projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu zaprezentowano trzy wystawy z cyklu Artyści pogranicza: na przełomie kwietnia i maja 2007 roku ekspozycję żydzi w malarstwie Karola Kostura, w lipcu wystawę Malarstwo Nikifora Krynickiego i rzeźba Edwarda Sutora oraz zamykającą projekt wystawę Malarstwo i rysunek Ladislava Mednyánszkeho oraz Żel-art Jana Kantego Pawluśkiewicza. Towarzyszyły im wydane przez Związek Euroregion "Tatry" katalogi, w których znawcy tematu przybliżyli sylwetki oraz twórczość artystów. Publikacje bezpłatne, dostępne w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej:


Anna Majorczyk, ŁĄCZĄ NAS TATRY

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 52, Nowy Targ 2000

Publikacja powstała w celu upowszechnienia wśród członków Euroregionu "Tatry", mieszkańców, turystów i ekspertów wiedzy o rezultatach realizacji Funduszu Małych Projektów Programu Phare. Prezentuje transgraniczne projekty zrealizowane w ramach pierwszego z zarządzanych przez biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Zintegrowanego Programu Polskiej Granicy Wschodniej Phare 1997.

Nakład wyczerpany. Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na stronie http://www.euroregion-tatry.pl/?id=przedsiewziecia


5 LAT EUROREGIONU "TATRY" 1994-1999

red. A. Nowak, ss. 74, wyd. Związek Euroregion "Tatry", Nowy Targ 1999

Ta wydana w języku polskim i słowackim publikacja powstała z okazji 5-lecia działalności Euroregionu "Tatry". Autorzy przybliżają w niej genezę powstanie Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", jego strukturę organizacyjną, działalność i najważniejszych inicjatyw oraz przedsięwzięcia. Ponadto zamieszczono tu tekst dr Piotra Dąbrowskiego pt. Wybrane problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Euroregionu "Tatry".

Publikacja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Zintegrowanego Programu Polskiej Granicy Wschodniej Phare 1997.

Nakład wyczerpany.


MAPA EUROREGIONU "TATRY"

Kolejne, poszerzone i wzbogacone o plany największych miast regionu wydanie mapy, przedstawiające polski i słowacki obszar Euroregionu "Tatry". Mapa została wydana w ramach projektu pt. 10 lat współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" - próba syntezy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002.

Mapa dostępna jest w biurze Związku Euroregion "Tatry" w nowym Targu.

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: