Archiwalna strona !!! Przejdź na aktualną (kliknij tutaj)
Euroregion Tatry / EWT
 
Centrum Informacji Europejskiej

Niniejsza strona została opracowana i udostępniona dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

 

 

Euroregion TATRY

EWT

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 10 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" zatwierdzone przez Podkomitet Monitorujący

Biuro Związku Euroregion "Tatry" informuje, że Podkomitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdził do realizacji 10 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry", które podlegały ponownej ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w grudniu 2009 r. w trybie przewidzianym dla projektów indywidualnych. Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łacznie 335.479,17 EUR.

 • Lista zatwierdzonych projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego " [ dokument pdf ]

Konkurs na maskotkę Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkursie na projekt maskotki, która symbolizować będzie Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, a także promować współpracę pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe mogą być przygotowane w technice dowolnej. Dla zwycięzcy konkursu oraz osób wyróżnionych przygotowano atrakcyjne nagrody. Ich uroczyste wręczenie nastąpi podczas III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie.

Prace należy wysyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
Warszawa 00-926

Termin nadsyłania prac upływa 20 lutego 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:www.ewt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Konkursy.aspx

 • Regulamin konkursu [ dokument pdf ]
 • Załącznik nr 1-Informacja o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) [ dokument pdf ]
 • Załącznik nr 2-Karta zgłoszeniowa [ dokument pdf ]
 • Załącznik nr 3-Pisemna zgoda opiekunów na udział w konkursie [ dokument pdf ]
 • Załącznik nr 4-Oświadczenie ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody [ dokument pdf ]

II nabór wniosków o dofinansowanie dużych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Informujemy, że od 11 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 trwa drugi nabór wniosków o dofinansowanie dużych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Nabór ogłoszony został przez Wspólny Sekretariat Techniczny PWT PL-SK 2007-2013 i dotyczy dwóch osi priorytetowych Programu:

 • I.Rozwój infrastruktury transgranicznej
  • Temat 1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa,
  • Temat 2: Infrastruktura ochrony środowiska;
 • II.Rozwój społeczno-gospodarczy
  • Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki,
  • Temat 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • Temat 3: Projekty sieciowe.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikujących się do dofinansowania projektów o charakterze trangranicznym, a także dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Programu:www.plsk.eu w zakładce Dla Wnioskodawcy. Informacji udziela Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 56/6, tel. (12) 294 60 81.Terminy szkoleń oraz informacje o konsultacjach prowadzonych przez Wspólny Sekretariat Techniczny znajdują się na ww. stronie internetowej Programu w zakładce Dla Wnioskodawcy - Szkolenia i Konsultacje oraz w specjalnej zakładce II nabór projektów.


Dodatkowe 335.479,17 EUR na realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"

W dniach 28-29 grudnia 2009 r. w Nowym Targu odbyło się posiedzenie zespołu niezależnych ekspertów zewnętrznych, którzy dokonali oceny merytorycznej 15 polsko-słowackich mikroprojektów komplementarnych z Euroregionu "Tarty" znajdujących się na liście projektów warunkowo zatwierdzonych do realizacji przez Podkomitet Monitorujący.

Związek Euroregion "Tatry" rekomenduje do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej 10 mikroprojektów pozytywnie ocenionych, które uzyskały więcej niż 64 punkty. Projekty te będą zatwierdzone do realizacji przez Podkomitet Monitorujący w styczniu 2010 roku.

Kwota dofinansowania ww. mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 335.479,17 EUR. Są to następujące mikroprojekty:

 1. Gmina Raba Wyżna, mikroprojekt pt. EUROLIGA-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej
 2. Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach, mikroprojekt pt. Poznawanie się i integracja społeczeństw "Małych Ojczyzn" pogranicza polsko-słowackiego mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru
 3. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, mikroprojekt pt. TTT-Transgraniczny Trakt Tradycji.
 4. Stowarzyszenie Pogranicza, mikroprojekt pt. Łączą nas wspólne tradycje
 5. Gmina Uście Gorlickie, mikroprojekt pt. Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej Gminy Uście Gorlickie- II etap.
 6. Biuro Promocji Zakopanego, mikroprojekt pt. "TATRA-INFO" - system wymiany informacji turystycznej Podhale-Liptów
 7. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, mikroprojekt pt. Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym.
 8. Związek Międzygminny "Perły Doliny Popradu" Piwniczna Zdrój, mikroprojekt pt. 112 łączy nas.
 9. Gmina Raba Wyżna, mikroprojekt pt. Szlakami historii i kultury, czyli polsko-słowackie wędrówki rowerowe obejmujące miejsca historyczne i kulturalne.
 10. Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, mikroprojekt pt. Tatry zapraszają!

Szkolenia beneficjentów z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów

W dniach 17 i 18 grudnia 2009 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" zorganizowało szkolenia dla beneficjentów, których mikroprojekty zostały zatwierdzone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Szkolenia prowadzili pracownicy Związku Euroregion "Tatry" oraz pani Anna Maj, kierownik Oddziału Kontroli Programu Współpracy Transgranicznej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie."

Materiały szkoleniowe:

 • prezentacja Euroregionu "Tatry" [ dokument pdf ]
 • prezentacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego [ dokument pdf ]
 • formularz raportu z postępu realizacji mikroprojektu [ dokument doc ]
 • załącznik nr 1 do raportu z postępu realizacji mikroprojektu [ dokument xls ]
 • załącznik nr 2 do raportu z postępu realizacji mikroprojektu [ dokument xls ]
 • Instrukcja wypełniania raportu z postępu realizacji mikroprojektu [ dokument doc ]
 • logo Unii Europejskiej [ archiwum zip ]
 • logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 [ archiwum zip ]
 • logo Euroregionu "Tatry" [ archiwum zip ].

Inauguracja realizacji mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"

W dniu 26 listopada 2009 roku w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie inaugurujące realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry", w trakcie którego uroczyście podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" Antoni Nowak poinformował o decyzji Podkomitetu Monitorującego, który zatwierdził do realizacji 61 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" na łączną kwotę dofinansowania 2.032.313,65 EUR. Wśród nich 21 projektów przygotowali członkowie Euroregionu "Tatry", 27 podmioty mające siedzibę na terenie Euroregionu, a 13 - beneficjenci spoza Euroregionu. Więcej w prezentacji multimedialnej [ dokument pdf ]

Podczas spotkania uroczyście podpisano sześć umów o dofinansowanie mikroprojektów.

Umowę na realizację mikroprojektu pt. Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego - Jodłownik i Vitanowa podpisali Wójt Gminy Paweł Stawarz oraz Skarbnik Gminy Halina Kasprzyk.

Umowę na realizację mikroprojektu pt. Nowy Targ - Kieżmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej podpisali Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz oraz Skarbnik Miasta Józef Młynarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda podpisał umowę na realizację mikroprojektu pt. Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu Zofia Giełczyńska podpisała umowę na realizację mikroprojektu pt. Aktywność przede wszystkim.

Umowę na realizację mikroprojektu pt. Sądecko-Spiskie pogranicze - historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad podpisał Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

Prezes Zarządu Oddziału Tatrzańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Jan Palider oraz Skarbnik Stanisław Zwijacz podpisali umowę na realizację mikroprojektu pt. Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych.


KOMUNIKAT

Biuro Związku Euroregion "Tatry" informuje, że decyzją Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zostały zatwierdzone do realizacji następujące projekty z Euroregionu "Tatry": Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przyjął listę projektów warunkowych, zawierającą projekty komplementarne, w których projekt partnera słowackiego został odrzucony z przyczyn formalnych, lub nie uzyskał w ocenie technicznej wymaganego minimum 60 pkt. Warunkiem zatwierdzenia tych projektów do realizacji jest zgoda Komitetu Monitorującego na jednorazowe odstępstwo od procedur zapisanych w Podręczniku Wdrażania Mikroprojektów. Po podjęciu decyzji w tej sprawie przez Komitet Monitorujący poinformujemy wszystkich zainteresowanych na naszej stronie internetowej (w załączeniu Lista projektów zatwierdzonych warunkowo).


Pierwsze posiedzenie Podkomitetu Monitorującego

W dniach 24-25 września 2009 roku w Świlczy k. Rzeszowa odbyło się pierwsze Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Podkomitet zatwierdził do dofinansowania 61 mikroprojektów z listy rankingowej Euroregionu "Tatry", w tym 15 warunkowo. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu dla projektu parasolowego pt. "Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (Nr sprawy: ET/PWT/RMPPS/2009/1)." [ dokument pdf ]


Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu Tatry w ramach I naboru PWT PL-SK 2007-2013 zakończona.

W dniu 24 lipca 2009 r. Związek Euroregion "Tatry" zakończył ocenę formalną i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Lista wniosków o dofinansowanie mikroprojektów rekomendowanych przez Euroregion "Tatry" do oceny technicznej (merytorycznej). dokument pdf ]


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu dla projektu parasolowego pt."Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 1. Ogłoszenie o przetargudokument pdf ]
  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 10.08.2009 r.dokument pdf ]
 2. SIWZdokument pdf ]
 3. Załączniki do SIWZ :
 4. Wyjaśnienie Zamawiającego do poz. nr 1 Przedmiaru Robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 04.08.2009 r.

I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów zakończony.

W dniu 29 maja 2009 r. zakończony został I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Lista wniosków złożonych do biura Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu [ dokument word ]


"Warsztaty szkoleniowe"

Związek Euroregion "Tatry" w dniach: 30.03.2009, 01.04.2009 i 06.04.2009 przeprowadził cykl warsztatów szkoleniowych w zakresie wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Zachęcamy do zapoznania się z:

 • odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania podczas szkoleń [ dokument doc ],
 • prezentacją z warsztatów [ dokument ppd ].

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Pakiet aplikacyjny w wersji polskiej [ dokument zip ]

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 [ dokument pdf ]
 • Podręcznik Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 [ dokument pdf ]
 • Wytyczne kwalifikowania wydatków i projektów [ dokument zip ]

Pakiet aplikacyjny w wersji słowackiej [ dokument zip ]

 • Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 [ dokument pdf ]
 • Programový manuál [ dokument pdf ]
 • Pravidlá oprávnenosti výdavkov [ dokument pdf ]
 • Špeciálne upozornenie pre žiadateľov zo slovenskej strany týkajúce sa financovania [ dokument pdf ]

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW

Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuje, że dnia 30 marca 2009 r. planowane jest ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dofinansowania dla mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Nabór wniosków trwać będzie do dnia 29 maja 2009 r.

W związku z powyższym organizujemy cykl warsztatów szkoleniowych dotyczących prawidłowego wypełniania wniosków dla potencjalnych mikrobeneficjentów z części obszaru wsparcia Programu zarządzanej przez Euroregion "Tatry":

 • dla wnioskodawców z powiatów: gorlickiego i limanowskiego w dniu 30.03.2009 r. w godz. od 11.00 do 15.00. Ramowy program warsztatów szkoleniowych 30.03.2009 [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 • dla wnioskodawców z powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego w dniu 01.04.2009 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Ramowy program warsztatów szkoleniowych 01.04.2009 r. [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 • dla wnioskodawców z powiatów:myślenickiego (z wyłączeniem Gminy Pcim) i nowosądeckiego oraz miasta na prawach powiatu Nowy Sącz w dniu 06.04.2009 r.  w godz. od 11.00 do 15.00. Ramowy program warsztatów szkoleniowych 06.04.2009 r. [ dokument doc ] [ dokument pdf ]

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu karty uczestnictwa, w terminach wyznaczonych dla poszczególnych warsztatów wskazanych w karcie faksem na numer (018) 266-99-81 lub pocztą elektroniczną na adres:euroregion.tatry@pro.onet.pl

Karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych [ dokument doc ]

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku większego zainteresowania warsztatami, biuro Związku Euroregion "Tatry" zorganizuje kolejne szkolenia, o których poinformujemy w terminie późniejszym.

Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 [ dokument doc ] [ dokument pdf ]

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący w dniu 19.03.2009 pakietem dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów więcej>>>.

Warsztaty szkoleniowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013


ZATWIERDZONO DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁRPACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013

W dniu 19 marca 2009 roku Komitet Monitorujący na posiedzeniu w Tatrzańskiej Łomnicy zatwierdził pakiet dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy zatwierdzone dokumenty w polskiej i słowackiej wersji językowej.

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty [ dokument doc ],
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 3. Wytyczne dla wnioskodawców. Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne: Prešov, Žilina [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 4. Arkusz oceny projektu - ocena formalna i kwalifikowalność projektu [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 5. Arkusz oceny projektu - ocena techniczna [ dokument doc ] [ dokument pdf ]
 6. Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) [ dokument doc ] [ dokument pdf ]

Pakiet dokumentów w wersji słowackiej [ dokument zip ]


Szkolenie inauguracyjne w zakresie mikroprojektów

W dniu 11 lutego 2009 roku Związek Euroregion "Tatry" zorganizował w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu Szkolenie inauguracyjne w zakresie mikroprojektów zarządzanych przez Euroregion "Tatry" w ramach III Osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Miało ono na celu zapoznanie przedstawicieli wszystkich samorządów lokalnych (powiatów, miast, gmin) z obszaru wsparcia należącego do kompetencji Euroregionu "Tatry" z podstawowymi informacjami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na realizację mikroprojektów.

Szczegółowy program szkolenia [ dokument pdf ]

Prezentacje:

 • Podstawowe informacje dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 2009-02-13-[ dokument pps ]
 • Specyfika mikroprojektów, ich przygotowanie i ocena oraz budżet i wydatki kwalifikowalne w ramach mikroprojektów [ dokument pps ]

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY DOKUMENTÓW DLA WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁRPACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013

Zaktualizowane projekty najważniejszych dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów, uzgodnione podczas posiedzenia polsko-słowackiej Podgrupy Roboczej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie realizacji mikroprojektów, które odbyło się w Warszawie w dniu 04.02.2009 roku.

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 3. Wytyczne dla wnioskodawców. Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne: Prešov, Žilina
 4. Arkusz oceny projektu - ocena formalna i kwalifikowalność projektu
 5. Arkusz oceny projektu - ocena techniczna
 6. Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym)

Wytyczne kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej EWT realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013

Informujemy, iż dnia 23 września 2008 roku Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013.


PROJEKTY DOKUMENTÓW DLA WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁRPACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013

Polsko-słowacka Podgrupa Robocza Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie realizacji mikroprojektów podczas posiedzenia w Krakowie w dniach 26-27 sierpnia 2008 roku przyjęła projekty najważniejszych dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów, m.in. Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania, Instrukcję wypełniania wniosku, Wytyczne dla wnioskodawców, Arkusze oceny projektu wraz z Wytycznymi dla oceniających.

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 3. Wytyczne dla wnioskodawców. Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne: Prešov, Žilina
 4. Arkusz oceny projektu - ocena formalna i kwalifikowalność projektu
 5. Arkusz oceny projektu - ocena techniczna
 6. Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym)

PODRĘCZNIK PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało polską wersję Podręcznika Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013dokument pdf ].

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 14 sierpnia 2008 roku planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie dużych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej oraz Priorytet II. Rozwój społeczno-gospodarczy. Szczegółowe informacje oraz najważniejsze dokumenty dostępne są na stronach internetowych Programu www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-sl/dokumenty/ oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/EWT/.


Komunikat w sprawie realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

Zgodnie z Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Związek Euroregion "Tary" wspólnie z Euroregionami: Karpackim i Beskidy oraz Samorządowymi Krajami: Preszowskim i Żylińskim będzie realizował projekt parasolowy, obejmujący wdrażanie mikroprojektów w ramach Priorytetu III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Euroregion "Tatry" będzie zarządzał mikroprojektami z obszaru wsparcia obejmującego:

 • powiat limanowski,
 • powiat myślenicki,
 • powiat gorlicki,
 • powiat nowosądecki,
 • powiat nowotarski,
 • powiat tatrzański,
 • miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.

Poniżej zamieszczamy projekty dokumentów niezbędnych dla wnioskodawców:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
 • Wytyczne dla wnioskodawców. Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne: Prešov, Žilina
 • Arkusz oceny projektu - ocena formalna i kwalifikowalność projektu
 • Arkusz oceny projektu - ocena techniczna
 • Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym)

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów zostanie ogłoszone na przełomie września i października 2008 roku.

Ponadto informujemy, że polskie wersje językowe dokumentów dotyczących dużych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej oraz Priorytet II. Rozwój społeczno-gospodarczy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-sl/dokumenty/ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/EWT/.


Nabór pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) ustanawia Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013 i ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 • Reference: JTS - PL-SK/01/08: Head of the JTS
 • Reference: JTS - PL-SK/02/08: Programme Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/03/08: Financial Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/04/08: Financial Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/05/08: Project Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/06/08: Project Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/07/08: Information Officer
 • Reference: JTS - PL-SK/08/08: Office Assistant

Siedziba Wspólnego Sekretariatu Technicznego mieścić się będzie w Krakowie.

Termin składania aplikacji upływa 20 maja 2008 r.

Pełna treść ogłoszenia w języku angielskim [ dokument pdf ]


W dniu 25.04.2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało polską wersję Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 - dokument w języku polskim [ dokument pdf ]

Konferencja otwierającą Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję otwierającą Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, która odbędzie się 22 kwietnia 2008 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przedmiotem konferencji jest przedstawienie informacji o programie, jego celach i strategii, a także przybliżenie potencjalnym beneficjentom zasad uzyskania dofinansowania dla projektów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i jego przesłanie do 16 kwietnia 2008 r. na adres poczty elektronicznej:motrojanowska@cofund.org.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny (decyduje kolejność zgłoszeń). Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i słowackim (zapewnione zostanie tłumaczenie).

Źródło: www.mrr.gov.pl


Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej to praktyczny poradnik, który ma za zadanie przybliżyć zagadnienia pomocy publicznej osobom zatrudnionym w instytucjach publicznych, odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych lub za realizację konkretnych projektów finansowanych w ramach tych programów.

Adresatami poradnika są przede wszystkim osoby zaangażowane w realizację regionalnych programów operacyjnych, dlatego też praktyczne przykłady zamieszczone w materiale dotyczą przede wszystkim takich rodzajów projektów, które są charakterystyczne dla programów regionalnych. Jednakże, podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, omówione w poradniku, mają charakter uniwersalny. Wyjaśnienia i interpretacje zawarte w poradniku oraz w komentarzach do aktów prawnych, mają charakter ocen eksperckich.

 • Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej [ dokument pdf ]

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl


Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Znajdują się tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.

W czerwcu 2007 roku Komisja Europejska przesłała do Polski zarzuty formalne dotyczące niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując na pewne niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz TWE. W odpowiedzi Rząd RP uznał część argumentów KE odnośnie do braku zgodności pomiędzy polską ustawą Prawo zamówień publicznych a prawem unijnym i zobowiązał się do niezwłocznego wniesienia projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych do rozpatrzenia w trybie pilnym przez Parlament.

Mając na uwadze wymogi procesu legislacyjnego, przewiduje się, że wejście w życie znowelizowanych przepisów będzie możliwe za kilka miesięcy. W tym czasie, beneficjenci funduszy unijnych udzielają nowych zamówień, stosując obecnie obowiązującą ustawę. Może to prowadzić do sytuacji takiej, iż beneficjenci podejmując działania zgodne z polską ustawą naruszą jednocześnie prawo unijne, co może skutkować uznaniem przez KE części lub całości wydatków z budżetu UE za niekwalifikowane.

W celu złagodzenia lub zapobieżenia skutkom niezgodnych z prawem UE działań beneficjentów, za które konsekwencje finansowe może ponieść Polska wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w których znajdują się wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.

 • Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych [ dokument pdf ]

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl


Uzgodniony projekt formularza wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty. Wersja z dnia 14.02.2008 r.


20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. wersja dokumentu w języku angielskim [ dokument pdf ]

Projekt formularza wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikrodziałania.


Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów dokumentów, które będą stosowane w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

 • wniosek o dofinansowania projektu w ramach programów EWT 2007-2013dokument pdf ]
 • umowa o dofinansowanie projektu w ramach programów EWT 2007-2013dokument pdf ]
 • Wszystkie zainteresowane instytucje proszone są o składanie uwag i wniosków na załączonym formularzu [  dokument word ] do 30 października 2007 r. na adres: tomasz.jedrzejewski@mrr.gov.pl

W dniu 19 września Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konsultacje społeczne projektu Wytycznych kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej na lata 2007-2013. Uwagi do dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu [ dokument word ] na adres:aneta.kozuchowska@mrr.gov.pl do dnia 19 października 2007 r.

 • Wytyczne kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej na lata 2007-2013 [ dokument pdf ]
 • Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 [ dokument pdf ]

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

projekt zatwierdzony przez Radę Ministrów i przesłany w dniu 24 lipca 2007 r. do Komisji Europejskiej

 • wersja projektu programu w języku polskim [ dokument pdf ]
 • wersja projektu programu w języku angielskim [ dokument pdf ]

OCENA EX-ANTE

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013


RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prognoza oddziaływania na Środowisko (SEA) projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 

Strona Główna ] [ Aktualności ] [ EWT ] [ Partnerstwo w projektach ] [ Strategia ] [ Publikacje ] [ Geografia ] [ Informacje Ogólne ] [ Gospodarka ] [ Konferencje ] [ Organizacja ] [ Przedsięwzięcia ] [ Turystyka ] [ STREFA SCHENGEN ] [ Uczestnicy ] [ Kontakt ] [ Linki ]

© Wszelkie prawa zastrzeżone Webmaster: